Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום פקדון אגרות בניה לתל-אביב-יפו
אנא בדוק האם השובר בתוקף ובאם הסכום לתשלום הינו עד 100,000 ש"ח
מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  פקדון אגרות בניה תל-אביב-יפו