Skip to main content

הזנת פרטי חשבון

הזנת פרטי אשראי
אישור תשלום
תשלום נכסים לתל אביב נכסים

מספר חשבון לקוח

מספר שובר


סכום לתשלום


דוגמה לשובר תשלום  נכסים תל אביב נכסים